INICIJATIVA ZA LUNGOMARE Nećemo se odazvati pozivu gradonačelnika

Radio Rojc

Objavljeno 18.10.2022. pod Društvo

Priopćenje Inicijative građana za Lungomare prenosimo u cijelosti.

Predmet: Odgovor na obavijest o terminu sastanka s gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem zakazanom za 19. listopad 2022. godine u 12.30 sati

Poštovani,

            članovi Inicijative za Lungomare neće se odazvati Vašem pozivu na razgovor. Osnovni razlog je što smatramo da je poziv na razgovor trebao stići prije održavanja referenduma. Uz to, zahtjev Inicijative koji se tiče UPU-a “Lungo mare” jednak je onom zbog kojega smo se izborili za referendum i kojega je podržalo gotovo 10.000 građana – a to je izmjena Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, kojom će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ (Službene novine Grada Pule 12/12, 11/15 i 1/16-pročišćeni tekst) ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina, te mogućnosti davanja u koncesiju, “uređenja” i betonizacije tri plaže.

            Naš način komunikacije  je u potpunosti otvoren i uključiv prema građanima, stoga Vas i sada, kao što smo to uzaludno činili i tijekom referendumske kampanje, pozivamo na komunikaciju u obliku javnog formata, poput tribine, na kojoj će sudjelovati predstavnici gradske izvršne i predstavničke vlasti te zainteresirana javnost. Na taj će način građani koji su glasovali ZA izmjene UPU-a “Lungo mare”, odnosno ZA ukidanje mogućnosti gradnje, imati priliku otvoreno razgovarati o konkretnim namjerama vezanih za to pitanje.

            Preduvjet za daljnju javnu, strukturiranu, konstruktivnu i na činjenicama utemeljenu komunikaciju, koja mora uključivati sve gore navedene aktere, objava je sljedeće ključne dokumentacije:

            1. sadržaja lokacijske dozvole za planirani hotel i pripadajuće objekte KLASE: UP/I-350-05/22-01/11, URBROJ:15-22-2, u svrhu upoznavanja javnosti o svim detaljima planiranog zahvata na području UPU-a “Lungo mare”. Ovim Vas putem ujedno podsjećamo da je Inicijativa pravovremeno zatražila da bude stranka u postupku izdavanja navedene lokacijske dozvole, na što nikad nije dobila odgovor.

            2. dokumentacije u svezi pretvorbe i privatizacije zemljišta na Lungomaru i SRC-u Valkane. Tražimo da za razliku od Vaših prethodnika objavite u javnosti sve dokumente koje Grad Pula posjeduje ili nam ih dostavite na uvid. U interesu je lokalne zajednice, ali i Republike Hrvatske, postizanje transparentnosti i otvorenosti te rasvjetljavanje cijelog privatizacijskog postupka, čemu će nedvojbeno doprinijeti i istrage nadležnih tijela s kojima imamo svi obvezu maksimalno surađivati.

            U konačnici, članovi inicijative apeliraju na pokretanje trećih izmjena UPU-a “Lungo mare” kako bi se sporni objekti i omogućeni zahvati izbrisali iz spomenutog plana. Vi kao gradonačelnik ili većina vijećnika Gradskog vijeća možete taj prijedlog za trećim izmjenama pokrenuti već na idućoj sjednici i izglasati nakon redovne procedure.

S poštovanjem,

Članovi Inicijative građana za Lungomare

RSS 2.0 | trackback