WEBCOME TO THE JUNGLE #2 Privatnost i mrežna sigurnost

Radio Rojc

Objavljeno 23.04.2020. pod Podcast

Internet nisu samo smiješne videosnimke mačaka, memovi i fotografije zalaska sunca. Postoje stvari koje često ignoriramo, od kojih neke zahtijevaju više pozornosti.

Važno je razumjeti da svaki put kada koristimo Internet iza sebe ostavljamo informacije. Internetske stranice i društveni mediji prate naše posjete i skupljaju male dijelove nas samih. Informacije koje ostavljamo online zovemo digitalnim tragom (digital footprint) i ne postoji način kako ga izbjeći. To nije nužno loša stvar: što više internetske stranice znaju o nama, naše iskustvo na njima će biti ugodnije. Ako malo razmislite o tome, to je logika iza svih oblika društvenih medija. Kada se prijavimo na Facebook, Instagram, Twitter itd. prihvaćamo uvjete korištenja koje rijetko pročitamo. Zapravo, gotovo ih nikada ne pročitamo.

S obzirom na to da je Facebook najveće internetska društvena mreža, koristit ćemo se njegovim primjerom. Kada bismo posvetili koju minutu čitanju njihove vizije, otkrili bismo da je glavna svrha te platforme da „da ljudima moć, da dijeli stvari i učini svijet otvorenijim i povezanijim“. Kako bi to omogućila, platforma mora skupiti informacije o svojim korisnicima. Točnije, mi dajemo Facebooku sve što mu treba: ime, prezime, adresu e-pošte, telefonski broj, ponekad i ljubavni status, te naš ukus o glazbi, knjigama, slobodnom vremenu i štošta drugo. Korištenje Facebooka besplatno je za sve, a troškovi su u potpunosti pokriveni zaradom od oglašavanja. S korisničkim podacima svatko može promovirati kampanje na toj platformi. To je razlog zašto je Zuckerberg postao milijarder sa samo 23 godine. Kompanija snabdijeva podacima druge tvrtke zadužene za analizu informacija. Tada se informacije vraćaju nazad na društvene mreže i konačno postaju pristupačne svima koji ih trebaju kako bi započeli svoje virtualne plaćene kampanje. Ova činjenica se nekima može činiti zastrašujućom, ali je važno istaknuti da naše najosobnije informacije ostaju privatne: Facebook ne prodaje naša imena, telefonske brojeve, e-adrese i ostale informacije drugim tvrtkama, već samo opće činjenice o našim navikama. Stoga se ne brinite, možete koristiti Facebook bez straha. Uz to, kompanija se brine o našoj privatnosti. Naravno, Zuckerbergov koncept privatnosti je malo drugačiji nego naš, s obzirom na to da on drži ogroman broj informacija, ali mi tu ne možemo praktički ništa jer je to dio igre. Ako se ne slažemo s tim, samo moramo izbrisati naš profil na društvenim mrežama.

Internetske stranice također skupljaju naše podatke koristeći kolačiće (cookies), koji su sićušne datoteke koje pamte naše internetske navike: što pretražujemo, što nam se sviđa, što kupujemo itd. Ponovno, ne moramo se brinuti zbog toga, iako je preporučljivo potrošiti minutu na čitanje postavke kolačića na internetskim stranicama. Posljednjih se godina diskutira o pravu da se bude zaboravljen, što je dio Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Po njemu, tražilice poput Googlea obavezne su ukloniti našu mrežnu prisutnost s interneta, ako mislimo da su informacije o nama u nekom obliku štetne za našu čast i reputaciju. Međutim, ovaj proces nije tako jednostavnan jer Google prihvaća samo 44 posto zahtjeva. Treba dokazati čvrste razloge, inače nije moguće išta ukloniti.

Za kraj, evo nekoliko savjeta za sigurno surfanje internetom:

 • Nemaju svi profil na društvenim mrežama. Neki ljudi ne žele da se njihove fotografije šire mrežom, pa pazite da poštujete njihovu privatnost.
 • Nije dobra ideja postavljati sadržaj o maloljetnicima, moramo biti posebno oprezni oko ovoga: ne znamo tko može pronaći taj sadržaj te kako ga se može koristiti. Zato, ako je moguće, izbjegavajte objavljivanje fotografija i videosnimki djece. Njihova sigurnost je važnija od lajkova na Facebooku.
 • Izbjegavajte prijenos osobnih dokumenata: lako je utjeloviti nekoga i kreirati lažne profile s našim informacija. Stoga, što manje osobnih informacija dijelite, vaša će internetska prisutnost biti sigurnija. Možda se čini kontradiktornim jer uvijek dijelimo fotografije i sadržaje iz naših osobnih života, ali budite oprezni i koristite zdrav razum.
 • Kada ste na javnim mjestima kao što su zračne luke, pošte i banke, obratite pozornost na to povezuje li se vaš smartphone i tablet na Wi-Fi. Javni Wi-Fi je podložniji hakerski napadima, pa ga nikako nemojte koristiti za mobilno bankarstvo i internetsku kupovinu.
 • Svaki put kad posjećujete internetsku stranicu trebali biste provjeriti postoji li HTTPS protokol na URL-u, u kojem posljednje slovo S označava „sigurno“ (secure). Ako ga nema, to znači da stranica nije sigurna.
 • Kada birate lozinku, izbjegavajte rođendanske datume, ime partnera i općenito kombinaciju slova i brojeva povezanih s vašim životom. Uvijek koristite nasumičnu kombinaciju.
 • Posljednje, ali ne i najmanje važno: ako se osjećate loše, nikad se nemojte samodijagnosticirati tražeći simptome na Googleu. To definitivno nije dobra ideja, a jedini rezultat koji možete dobiti jest paranoja. Google ne može zamijeniti doktora.

Pasquale Mattu

Pasquale Mattu je novi volonter Saveza udruge Rojca, porijeklom sa Sardinije. Do sada se bavio marketingom i komunikacijama i nada se da će tijekom boravka u Puli biti u prilici da primjeni dosadašnje znanje, kao i da stekne nove vještine i poznanstva.


WEBCOME TO THE JUNGLE #2 Privacy and Web Security

Internet is not just about funny videos of cats, memes and sunset photos. There are issues we often ignore, and some of them need more attention.

It is important to understand that every time we use the Internet, we leave information on it. Websites and social media keep track of our visits and collect little pieces of ourselves on them. The information we leave online is called digital footprint, and there is no way to avoid it. It is not necessarily a bad thing: the more websites know about us, the more will our experience on them be pleasant. If you think about it, it is the logic behind any kind of social media. In fact, when we sign up on Facebook, Instagram, Twitter and so on, we accept terms and conditions that we rarely read. We almost never read it, actually.

Since Facebook is the biggest social network on the web, we will use it as an example. If we took a minute to read its vision, we would discover that the main purpose of the platform is “to give people the power to share and make the world more open and connected.” In order to make it possible, the platform needs to collect information about the users. In fact, we give to Facebook all that it needs: name, surname, mail address, phone number, sometimes even relationship status, and our tastes in music, books, leisure time, and more. The use of Facebook is free for everyone, and the costs are fully covered by incomes that come from advertising. With the users’ data, everyone can promote campaigns on the platform. That is the reason why Zuckerberg became billionaire when he was only 23. The company provides these data to other companies who are in charge to analyse all the information. Then, information comes back to the social media and is finally available for everyone who needs them to start on-line paid campaigns. This fact may scare some people, but it is important to say that our very personal data remains private: Facebook does not sell our names, phone numbers, mail and other information to other companies, but only general facts about our habits. So don’t worry, you can use Facebook without fear. In addition, the company takes care about our privacy. Of course, the Zuckerberg concept of privacy is a little bit different than ours, since he holds a huge number of information, but we can’t do pretty much anything about that, it is just part of the game. If we do not agree with that, we just have to delete our social network profile.

Websites also collect our data through cookies, which are file strings that memorize our habits on the web: what we search, what we like, what we buy, and so on. Again, we do not have to worry about that, even if it is recommended spending a minute to read the cookie policy of the websites.

In recent years, the right to be forgotten has been discussed, which is a part of the General Data Protection Regulation. According to that, search engines like Google are obliged to remove our online presence from the web, if we think that information about us is in some way harmful for our honour and reputation. However, this process is not that simple, since Google accepts only 44% of the requests. We have to provide a very strong motivation; otherwise, it is not possible to remove anything.

To conclude, let’s provide some tips to surf the web safely:

 • Not everyone has a social network account. Some people do not want their photos to be spread on the web, so make sure to respect their privacy.
 • It is not a good idea to upload contents about minors, we must be very careful about this issue: we do not know who can find that content and how it can be used. So, if it is possible, just avoid posting photos and videos of children. Their security is most important than fb likes.
 • Avoid uploading personal documents: it is easy to impersonate someone and recreate fake profiles with our information. Therefore, the less private information we give, the more secure our online presence will be. It might seem as a contradiction because we always share photos and contents about our private life but be careful and use common sense.
 • When we are in public places like airport, post offices and banks, we have to be careful if we connect our smartphones and tablets to the Wi-Fi. Public Wi-Fi is more vulnerable to hacker attacks, so make sure not to use it for home banking operations and online shopping.
 • Every time we visit a website, we have to make sure to check if there is the HTTPS protocol on the URL, where the final S stands for “secure”. If there is not one, that means that the site is not secure.
 • When we choose a password, it would be better not to use our birthday, our partner’s name and in general the combination of letters and numbers related to our lives. Always use a random combination.
 • Last but not least: if you feel bad, never make an auto-diagnosis searching the symptoms on Google. It is definitely not a good idea, and the only result we get is paranoia. Google cannot substitute a doctor.

Pasquale Mattu

RSS 2.0 | trackback