Grad Pula odbio primjedbe građana

Radio Rojc

Objavljeno 28.01.2019. pod Društvo

Grad Pula poslao je medijima priopćenje pod nazivom “Pulske plaže ostaju otvorene za sve građane” u kojem obavještava javnost o objavljenom izvješću savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija. Priopćenje prenosimo u cijelosti, a izvješća o provedenim savjetovanjima možete naći na ovom linku.

” U slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za izdavanje koncesije, Grad Pula će provesti javno savjetovanje i javno izlaganje te ponovo zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti u trenutku kad budu poznati svi ključni parametri potencijalnih koncesija. Nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima.

U objavljenom izvješću savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija obrađeni su svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe građana te su dostupni na web stranicama Grada Pule u rubrici eUsluge – Završene eKonzultacije. Ovom se prilikom želimo zahvaliti svim našim sugrađanima na iskazanom interesu te aktivnom sudjelovanju u otvorenom savjetovanju.

Sadržaj zaprimljenih očitovanja uvelike se ponavlja, a najčešće se spominje potreba produljenja roka javnog savjetovanja, održavanje javnog izlaganja, zabrana ograđivanja plaža, prikaz konkretnijih pokazatelja vezanih uz svaku pojedinu lokaciju kao i usporedne vrijednosti dosadašnjeg korištenja u odnosu na planirano, ne donošenje predloženih planova i slično.

Još jednom treba istaknuti kako je donošenje Planova zakonska obveza Grada Pule, sukladno Zakonu o koncesijama, a godišnji plan nadležnom se Ministarstvu financija treba dostaviti najkasnije do kraja siječnja tekuće godine iz čega proizlazi nemogućnost predloženog produljenja roka javnog savjetovanja.

Također, treba ponoviti kako donošenje jednogodišnjeg i srednjoročnog plana ne predstavlja obavezu davanja plaža u koncesiju već samo mogućnost davanja koncesija na predloženim lokacijama bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate. Identičan plan, s identičnim lokacijama donosio se 2015. godine, 2016. godine, 2017. godine i 2018. godine te je redovito usvajan na Gradskom vijeću gotovo jednoglasno, uz jedno do dva suzdržana glasa.

Davanju koncesije, ako se uopće iskaže interes za koncesiju, prethodi provedba pripremnih radnji koje podrazumijevaju, između ostalog, i izradu studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije, procjenu vrijednosti koncesije, izradu dokumentacije i slično. Provedba ovih aktivnosti omogućit će argumentirano utvrđivanje ključnih parametara potencijalnog davanja pojedine lokacije u koncesiju kao što su, primjerice, obuhvat, procijenjeni prihodi, usporedne analize u odnosu na dosadašnji način korištenja lokacije, djelatnosti, rokovi i drugo.”

Grad Pula 
Odsjek za informiranje 

Oznake: , , , , ,

RSS 2.0 | trackback